Famous Asset Bubbles within 9 Yrs of Peak

Famous Asset Bubbles within 9 Yrs of Peak Bitcoin 2011-2017: 66xTulip Mania 1617-1622: 53xNasdaq 1991-1999: 13xOil 2001-2008: 7xSilver 2004-2013: 6xMiami Condo Mkt 1998-2007: 6xNikkei 1982-1990: 5xNasdaq 100: 2009-2017 5xUS Stocks